Titre:
  • Loss of ubiquitin-conjugating enzyme E2 (Ubc9) in macrophages exacerbates multiple low-dose streptozotocin-induced diabetes by attenuating M2 macrophage polarization
Auteur:Wang, Faxi; Sun, Fei; Luo, Jiahui; Yue, Tiantian; Chen, Longmin; Zhou, Haifeng; Zhang, Jing; Yang, Chunliang; Luo, Xiya; Zhou, Qing; Zhu, He; Li, Jinxiu; Yang, Ping; Xiong, Fei; Yu, Qilin; Zhang, Huilan; Zhang, Wanguang; Xu, Aimin; Zhou, Zhiguang; Lu, Qianjin; Eizirik, Decio L.; Zhang, Shu; Wang, Cong Yi
Informations sur la publication:Cell death and disease, 10, 12, 892
Statut de publication:Publié, 2019-12
Sujet CREF:Sciences bio-médicales et agricoles
Immunologie
Cancérologie
Biologie cellulaire
Sciences pharmaceutiques
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:2041-4889
info:doi/10.1038/s41419-019-2130-z
info:scp/85075578111
info:pmid/31767832