par Van Damme, Nicolas ;Van den Abeele, Frederik
Référence Tijdschrift voor privaatrecht, 2021, 2-3, page (681-726)
Publication Publié, 2022-01-01
Article révisé par les pairs
Résumé : De koopovereenkomst komt in principe tot stand door overeenstemming over goeden prijs (art. 1583 Oud BW). De consensuele aard van de koop is voor de vastgoedpraktijkechter niet altijd wenselijk. Om tegemoet te komen aan de negatievegevolgen hiervan maken kandidaat-kopers en -verkopers onder andere gebruik vaneen subjectieve plechtigheidsclausule. Dit betekent dat de partijen overeenkomendat de koop maar tot stand komt op het moment van het verlijden van de notariëleakte. Het bekendste voorbeeld is het zgn. model-De Decker. In deze bijdrage gaande auteurs na welke invulling aan het subjectief plechtig karakter (van de koop)moet gegeven worden in het licht van het verbod op wetsontduiking. Het model-DeDecker fungeert hierbij als toepassingsgeval.