Titre :
  • Both conditional ablation and overexpression of E2 SUMO-conjugating enzyme (UBC9) in mouse pancreatic beta cells result in impaired beta cell function.
Auteur : He, Xiaoyu X. ; Lai, Qiaohong Q. ; Chen, Cai C ; Li, Na N ; Sun, Fei F ; Huang, Wenting W ; Zhang, Shu S ; Yu, Qilin Q. ; Yang, Ping P. ; Xiong, Fei F. ; Chen, Zhishui Z. ; Gong, Quan Q ; Ren, Boxu B ; Weng, Jianping J ; Eizirik, Decio L. ; Zhou, Zhiguang Z. ; Wang, Cong-Yi
Informations sur la publication : Diabetologia
Statut de publication : Publié, 2018-01
Sujet CREF : Sciences bio-médicales et agricoles
Mots-clés : Diabetes
Insulin content
Insulin secretion
NRF2
Oxidative stress
Pancreatic beta cell
SUMOylation
UBC9
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : urn:issn:0012-186X 
info:doi/10.1007/s00125-017-4523-9
info:pii/10.1007/s00125-017-4523-9
info:pmid/29299635