par Richaud-Berthoumieu, Lisa
Editeur scientifique Fu, Hua;Manning, Nick
Référence Zhongguo Chaoda chengshi liudong renkou xinli jiankang yanjiu (Studies on Mental Health of the Chinese Migration in a Mega-City), Fudan University Press, Shanghai, Ed. 1, page (130-151)
Publication Publié, 2023
Partie d'ouvrage collectif
Titre:
  • Zai Shanghai jiaoqu de chengshi zhuanxing zhong shenghuo: Wailai wugong renyuan xinli jiankang yu zhutixing guanli
Auteur:Richaud-Berthoumieu, Lisa
Editeur scientifique:Fu, Hua; Manning, Nick
Informations sur la publication:Zhongguo Chaoda chengshi liudong renkou xinli jiankang yanjiu (Studies on Mental Health of the Chinese Migration in a Mega-City), Fudan University Press, Shanghai, Ed. 1, page (130-151)
Statut de publication:Publié, 2023
Sujet CREF:Anthropologie
Santé publique
Note edition:1
Langue:Français
Identificateurs:urn:isbn:978-7-309-16092-5/C.423