Titre:
  • 1094. Indien de verweerder tegen de voorziening een middel van niet-ontvankelijkheid heeft opgeworpen, kan de eiser hierop antwoorden met inachtneming van artikel 1079; dat antwoord moet vooraf aan de advocaat van de verweerder betekend worden en, op straffe van verval, binnen een maand na de betekening van de memorie van de verweerder ter griffie worden ingediend.
Auteur:Dumon, Frédéric
Informations sur la publication:Voorziening in Cassatie, Pays-Bas, page (1-8)
Statut de publication:Publié, 1990
Sujet CREF:Droit
Langue:Néerlandais
Identificateurs:VX-023479