Titre:
  • 1084. Wanneer het geschil onsplitsbaar is, moet de voorziening gericht worden tegen alle bij de bestreden beslissing betrokken partijen wier belang strijdig is met dat van de eiser. Deze moet bovendien de andere partijen die nog geen verweerder zijn of nog niet opgeroepen zijn, binnen de gewone termijnen in de zaak betrekken. Bij niet-inachtneming van de in dit artikel gestelde regels wordt de voorziening niet toegelaten. Het arrest kan worden tegengeworpen aan alle in de zaak betrokken partijen.
Auteur:Dumon, Frédéric
Informations sur la publication:Voorziening in cassatie, Pays-Bas, page (1-16)
Statut de publication:Publié, 1990
Sujet CREF:Droit
Langue:Néerlandais
Identificateurs:VX-023468