Titre:
  • 1082. Indien het bestreden arrest of vonnis verscheidene punten bevat, geeft het verzoekschrift nauwkeurig aan tegen welke punten de voorziening is gericht. Na de uitspraak op een vordering tot cassatie staat tegen dezelfde beslissing geen voorziening meer open voor de partij die haar heeft ingesteld, ook al beweert zij nieuwe middelen te kunnen aanvoeren, zelfs ten aanzien van de punten die in de eerste voorziening niet zijn bestreden (tenzij de tweede voorziening zich uitsluitend beroept op de vernietiging door het Arbitragehof van de bepaling van een wet, een decreet of een in artikel 26 bis van de Grondwet bedoelde regel die ten grondslag heeft gelegen ann de bestreden beslissing of van een verordening die ter uitvoering van zodanige norm is vastgesteld). Indien de voorziening tegen een beslissing alvorens recht te doen als voorbarig is afgewezen, kan zij evenwel worden herhaald na het eindvonnis.
Auteur:Dumon, Frédéric
Informations sur la publication:Voorziening in Cassatie, Pays-Bas, page (1-24)
Statut de publication:Publié, 1990
Sujet CREF:Droit
Langue:Néerlandais
Identificateurs:VX-023466