Titre:
  • 1080. Het verzoekschrift, dat zowel op het afschrift als op het origineel door een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend, bevat de uiteenzetting van de middelen van de eiser, zijn conclusies en de vermelding van de wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd, een en ander op straffe van nietigheid
Auteur:Dumon, Frédéric
Informations sur la publication:Voorziening in Cassatie, Pays-Bas, page (1-22)
Statut de publication:Publié, 1990
Sujet CREF:Droit
Langue:Néerlandais
Identificateurs:VX-023464