Titre:
  • 1073. Behoudens wanneer de wet een kortere termijn bepaalt, is de termijn om zich in cassatie te voorzien drie maanden, te rekenen van de dag waarop de bestreden beslissing is betekend. Indien de eiser geen woon- of verblijfplaats of geen woonplaats heeft in België wordt de in het eerste lid bepaalde termijn verlengd overeenkomstig artikel 55. De termijn wordt meet drie maanden verlengd ten behoeve van hen die zich, voor een openbare dienst, niet op Belgisch grondgebied en buiten Europa bevinden, en ten behoeve van de zeelieden die afwezig zijn wegens scheepsdienst
Auteur:Dumon, Frédéric
Informations sur la publication:Voorziening in cassatie, Ed. 1, page (1-14)
Statut de publication:Publié, 1990
Sujet CREF:Droit
Note edition:1
Langue:Néerlandais
Identificateurs:VX-023457