Titre:
  • Coordination cages integrated into swelling poly(ionic liquid)s for guest encapsulation and separation
Auteur:Zhang, Xiang; Zhang, Dawei; Wei, Chenyang; Wang, Dehua; Lavendomme, Roy; Qi, Shuo; Zhu, Yu; Zhang, Jingshun; Zhang, Yongya; Wang, Jiachen; Xu, Lin; Gao, En-Qing; Yu, Wei; Yang, Hai-Bo; He, Mingyuan
Informations sur la publication:Nature communications, 15, 3766
Statut de publication:Publié, 2024-05-04
Sujet CREF:Chimie
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:2041-1723
info:doi/10.1038/s41467-024-48135-1
info:pii/48135
info:scp/85192003935
info:pmid/38704382