Titre:
  • Fabrication and desired properties of conductive hydrogel dressings for wound healing
Auteur:Nie, Lei; Wei, Qianqian; Li, Jingyu; Deng, Yaling; He, Xiaorui; Gao, Xinyue; Mariette, Xavier; Liu, Shuang; Sun, Yanfang; Jiang, Guohua; Okoro, Oseweuba Valentine; Shavandi, Amin; Jing, Shengli
Informations sur la publication:RSC Advances, 13, 13, page (8502-8522)
Statut de publication:Publié, 2023-03-01
Sujet CREF:Sciences bio-médicales et agricoles
Sciences de l'ingénieur
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:E229075
info:doi/10.1039/D2RA07195A