Titre:
  • In-gas-cell laser resonance ionization spectroscopy of Ir 196,197,198
Auteur:Mukai, Momo; Hirayama, Yoshikazu; Watanabe, Yutaka Y.X.; Schiffmann, Sacha; Ekman, Jörgen; Godefroid, Michel; Schury, Peter; Kakiguchi, Yutaka; Oyaizu, Michihiro; Wada, Michiharu; Jeong, Sunchan S.C.; Moon, Junyoung J.Y.; Park, Jin-hyung; Ishiyama, Hironobu; Kimura, Sota; Ueno, Hironori; Ahmed, Murad; Ozawa, Akira; Watanabe, Hiroshi; Kanaya, S.; Miyatake, Hiroari
Informations sur la publication:Physical Review C, 102, 5, 054307
Statut de publication:Publié, 2020-11-01
Sujet CREF:Généralités
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:2469-9985
info:doi/10.1103/PhysRevC.102.054307
info:scp/85096127656