Titre:
  • Reducing aggregation caused quenching effect through co-assembly of PAH chromophores and molecular barriers
Auteur:Huang, Yinjuan; Xing, Jie; Gong, Quiuyu; Chen, Li-Chuan; Liu, Guangfeng; Yao, Changjiang; Wang, Zongrui; Zhang, Hao-Li; Zhong, Chen; Zhang, Qichun
Informations sur la publication:Nature communications, 10.1038/S41467-018-08092-y
Statut de publication:Publié, 2019
Sujet CREF:Chimie
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:2041-1723