Titre:
  • Microspacing In-Air Sublimation Growth of Organic Crystals
Auteur:Ye, Xin; Liu, Yang; Han, Quanxiang; Ge, Chao; Cui, Shuangyue; Zhang, Leilei; Zheng, Xiaoxin; Liu, Guangfeng; Liu, Jie; Liu, Duo; Tao, Xutang
Informations sur la publication:Chemistry of materials, 30, 2, page (412-420)
Statut de publication:Publié, 2018
Sujet CREF:Chimie
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0897-4756