Titre:
  • Structure engineering: extending the length of azaacene derivatives through quinone bridges
Auteur:Wang, Zilong; Wang, Zongrui; Zhou, Yecheng; Gu, Pei-Yang; Liu, Guangfeng; Zhao, Kexiang; Nie, Lina; Zeng, Qingsheng; Zhang, Jing; Li, Yongxin; Rakesh, Ganguly; Aratani, Naoki; Huang, Li; Liu, Zheng; Yamada, Hiroko; Hu, Wenping; Zhang, Qichun
Informations sur la publication:Journal of Materials Chemistry C, 6, 14, page (3628-3633)
Statut de publication:Publié, 2018
Sujet CREF:Chimie
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:2050-7534