Titre:
  • Thermally Induced Reversible Double Phase Transitions in an Organic–Inorganic Hybrid Iodoplumbate C4H12NPbI3 with Symmetry Breaking
Auteur:Liu, Guangfeng; Liu, Jie; Sun, Zhihua; Zhang, Zhenyi; Chang, Lei; Wang, Junling; Tao, Xutang; Zhang, Qichun
Informations sur la publication:Inorganic chemistry, 55, 16, page (8025-8030)
Statut de publication:Publié, 2016
Sujet CREF:Chimie
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0020-1669