Titre:
  • A large pyrene-fused N-heteroacene: fifteen aromatic six-membered rings annulated in one row
Auteur:Wang, Zilong; Gu, Pei-Yang; Liu, Guangfeng; Yao, Huiying; Wu, Yishi; Li, Yongxin; Rakesh, Ganguly; Zhu, Jia; Fu, Hongbing; Zhang, Qichun
Informations sur la publication:Chemical communications, 53, 55, page (7772-7775)
Statut de publication:Publié, 2017
Sujet CREF:Chimie
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:1359-7345