Titre:
  • Bulk crystal growth of hybrid perovskite material CH 3 NH 3 PbI 3
Auteur:Dang, Yangyang; Liu, Yang; Sun, Youxuan; Yuan, Dongsheng; Liu, Xiaolong; Lu, Weiqun; Liu, Guangfeng; Xia, Haibing; Tao, Xutang
Informations sur la publication:CrystEngComm, 17, 3, page (665-670)
Statut de publication:Publié, 2015
Sujet CREF:Chimie
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:1466-8033