Titre:
  • Telescope Array anisotropy summary
Auteur:Fukushima, Masaki; Rubtsov, Grigory; Sagawa, Hiroyuki; Sakurai, Nobuyuki; Takeda, Masahiro; Takeishi, R.; Taketa, Akimichi; Thomson, Gordon; Tiniakov, Petr; Tkachev, Igor; Tokuno, Hisao; Ikeda, Daisuke; Troitsky, Sergey; Ivanov, Dmitri; Kawata, Kenji; Kido, Eiji; Lundquist, Jon Paul; Matthews, John J.N.; Nonaka, Toshiyuki; Okuda, Takeshi
Informations sur la publication:Pos proceedings of science, Part F135186
Statut de publication:Publié, 2017
Sujet CREF:Généralités
Note générale:SCOPUS: cp.p
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:1824-8039
info:scp/85045391188