Titre:
  • Mifepristone in combination with misoprostol for the termination of pregnancy at 8-16 weeks' gestational age: A multicentre randomized controlled trial
Auteur:Chen, QiuJu CQJ; Zhang, Ping; Liu, Yan; Qian, Chun mei; Tan, Yue di; Li, Ai hong; Meads, Catherine; Zhang, Wei Hong; Cheng, Li nan; Zhang, Ju; Huang, Zi rong; Fan, Xiao fang; Wang, Hai yun; Zhu, Hongbin; Hou, Shu ping; Liu, Yu huan; Qiao, Qin qin
Informations sur la publication:Reproduction and Contraception, 24, 2, page (101-113)
Statut de publication:Publié, 2013-06
Sujet CREF:Pathologie générale
Médecine légale
Mots-clés:8-16 weeks' gestation
Medical abortion
Randomized controlled trial (RCT)
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:1001-7844
info:doi/10.7669/j.issn.1001-7844.2013.02.0101
info:pii/S1001784413600346
info:scp/84880683498