Titre:
  • Easy-to-Use Comprehensive Speckle Tracking Evaluation to Minimize Non-Responders Following Cardiac Resynchronization Therapy
Auteur:Mochizuki, Yasuhide; Tanaka, Hidekazu; Tatsumi, Kazuhiro; Matsumoto, Kensuke; Imanishi, Junichi; Sawa, Takuma; Miyoshi, Tatsuya; Motoji, Yoshiki; Fukuda, Yuko; Onishi, Tetsuari; Yoshida, Akihiro; Yokoyama, Mitsuhiro; Kawai, Hiroya
Informations sur la publication:the American Heart Association National Meeting 2013
Statut de publication:Non publié, 2013-11-16
Sujet CREF:Sciences bio-médicales et agricoles
Langue:Anglais