Titre :
  • Epidemiology of avian influenza A H7N9 virus in human beings across five epidemics in mainland China, 2013–17: an epidemiological study of laboratory-confirmed case series
Auteur : Wang, Xiling X. ; Chen, Enfu E. ; Wang, Xiaoxiao X. ; He, Jianfeng J. ; Kang, Min M. ; Zhang, Renli R. ; Zhang, Jin J. ; Wu, Jiabing J. ; Hu, Shixiong S. ; Zhang, Hengjiao H. ; Liu, Xiaoqing X. ; Jiang, Hui H. ; Fu, Weijie W. ; Ou, Jianming J. ; Wu, Shenggen S. ; Qin, Ying Y. ; Zhang, Zhijie Z. ; Shi, Yujing Y. ; Zhang, Juanjuan J. ; Artois, Jean ; Fang, Vickyjing V.J. ; Zhu, Huachen H. ; Wu, Peng P. ; Yi, Guanyu ; Gilbert, Marius ; Horby, Peter P.W. ; Leung, Gabrielmatthew G.M. ; Gao, Georgefu G.F. ; Cowling ; Yu, Hongjie ; Uyeki, Timothy T.M. ; Feng, Luzhao L. ; Lai, Shengjie ; Wang, Lili L. ; Huo, Xiang X. ; Xu, Ke K.
Informations sur la publication : Lancet. Infectious diseases, 17, 8, (page 822-832)
Statut de publication : Publié, 2017-08
Sujet CREF : Sciences bio-médicales et agricoles
Note : SCOPUS: ar.j
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : urn:issn:1473-3099 
info:doi/10.1016/S1473-3099(17)30323-7
info:pii/S1473309917303237
info:pmid/28583578