Titre:
  • Synthesis, Photophysical Properties and Two Photon Absorption Study of Tetraazachrysene-based N‐heteroacenes
Auteur:Li, Gang; Wang, Shuaihua; Yang, Shufan; Liu, Guangfeng; Hao, Pin; Zheng, Yusen; Long, Guankui; Li, Dandan; Zhang, Yu; Yang, Wenbin; Xu, Liang; Gao, Weibo; Zhang, Qichun; Cui, Guanwei; Tang, Bo
Informations sur la publication:Chemistry - An Asian Journal, 10.1002/asia.201801656
Statut de publication:Publié, 2019
Sujet CREF:Chimie
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:1861-4728