Titre:
  • A case of transient myocardial dysfunction with electrocardiographic abnormality due to acute carbon monoxide poisoning.
Auteur:Motoji, Yoshiki; Tanaka, Hidekazu; Miyoshi, Tatsuya; Imanishi, Junichi; Hiraishi, Mana; Tsuji, Takayuki; Kaneko, Akihiro; Ryo-Koriyama, Keiko; Fukuda, Yuko; Tatsumi, Kazuhiro; Matsumoto, Kensuke; Kawai, Hiroya; Hirata, Ken-Ichi
Informations sur la publication:Journal of echocardiography, 10, 1, page (35-37)
Statut de publication:Publié, 2012-03
Sujet CREF:Sciences bio-médicales et agricoles
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:1349-0222
info:doi/10.1007/s12574-012-0112-6
info:pii/10.1007/s12574-012-0112-6
info:pmid/27277930