Titre :
  • Loss of Mbd2 protects mice against high-fat diet-induced obesity and insulin resistance by regulating the homeostasis of energy storage and expenditure
Auteur : Cheng, Jia J. ; Wang, Dao Wen D.W. ; Zhou, Jianfeng J. ; Ning, Qin Q. ; Chen, Zhishui Z. ; Eizirik, Decio L. ; Zhou, Zhiguang Z. ; Zhao, Chunxia C. ; Wang, Cong-Yi ; Song, Jia J. ; He, Xiaoyu X. ; Zhang, Meng-Qi MQ ; Huo, Shuang ; Zhang, Shu S. ; Yu, Qilin Q. ; Yang, Ping P. ; Xiong, Fei F.
Informations sur la publication : Diabetes, 65, 11, (page 3384-3395)
Statut de publication : Publié, 2016-11
Sujet CREF : Métabolisme
Diabétologie
Endocrinologie
Médecine interne
Mots-clés MeSH : Animals
Blotting, Western
Cells, Cultured
DNA Methylation -- genetics -- physiology
DNA-Binding Proteins -- genetics -- metabolism
Diet, High-Fat -- adverse effects
Energy Metabolism -- genetics -- physiology
Female
Glucose Tolerance Test
Homeostasis -- genetics -- physiology
Humans
In Vitro Techniques
Insulin -- metabolism
Insulin Resistance -- genetics -- physiology
Male
Mice
Mice, Inbred C57BL
Mice, Knockout
Obesity -- etiology -- metabolism
Real-Time Polymerase Chain Reaction
Note : SCOPUS: ar.j
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : urn:issn:0012-1797 
info:doi/10.2337/db16-0151
info:pii/db16-0151
info:pmid/27554473